ArrayList和Vector的区别

相同点:

1、ArrayList和Vector都是继承了相同的父类和实现了相同的接口

2、底层都是数组实现的

3、初始默认长度都为10。

不同点:

1、同步性:

Vector中的public方法多数添加了synchronized关键字,以确保方法同步,也即是Vector线程安全,ArrayList线程不安全。

2、扩容不同

内部属性不同,这可能是导致扩容方式不同的原因所在。

ArrayList有两个属性,存储数据的数组elementData,和存储记录数目的size。

Vector有三个属性,存储数据的数组elementData,存储记录数目的elementCount,还有扩展数组大小的扩展因子capacityIncrement。

ArrayList的扩展方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//jdk1.8.0_91
private void grow(int minCapacity) {
// overflow-conscious code
int oldCapacity = elementData.length;
int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
if (newCapacity - minCapacity < 0)
newCapacity = minCapacity;
if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
// minCapacity is usually close to size, so this is a win:
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}

可以看出,在满足扩容条件时,扩展后数组大小为(原数组长度的1.5倍)与传递参数中较大者

Vector的扩展方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//jdk1.8.0_91
private void grow(int minCapacity) {
// overflow-conscious code
int oldCapacity = elementData.length;
int newCapacity = oldCapacity + ((capacityIncrement > 0) ?
capacityIncrement : oldCapacity);
if (newCapacity - minCapacity < 0)
newCapacity = minCapacity;
if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
}

可以看出,当扩容因子大于0时,新数组长度为原数组长度+扩容因子,否则子新数组长度为原数组长度的2倍。 将上面生成的新数组长度与传递的参数长度作比较,较大者为最终的新长度。

志哥 wechat
扫描上方,可以关注我的微信公众号哦。
能加个鸡腿吗?